శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట మండలం పాలవలస

శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట మండలం పాలవలస గ్రామంలో ఆలయ ప్రతిష్ట సందర్భంగా నవ యువ సేవ సమితి ఆధ్వర్యంలో భాగవత్గీత లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో నవ యువ సేవ సమితి సబ్యడు సివంగి వాసు మాట్లాడుతూ హిందు ధర్మం చాలా గొప్పదని సనాతన ధర్మంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉండాలిని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పాలవలస గ్రామ పంచాయితీ పెద్దలు గార బాబూరావు దుమ్ము గోవిందా రాజులు మాస్టర్ తో పాటు నవ యువ […]

Continue Reading